Visie

Basisschool De Wegwijzer heeft als visie dat zij een school wil zijn waar leerlingen:

a) onder gunstige omstandigheden;
b) goed onderwijs kunnen volgen;
c) in een pedagogisch klimaat, waar het welbevinden van de kinderen een centrale plaats inneemt;
d) en waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de levensbeschouwelijke identiteit van de kinderen en hun ouders.

Wat zijn gunstige omstandigheden ?

• De school beschikt over goede huisvesting;
• De school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren;
• De interne communicatie binnen de school is functioneel;
• De school onderhoudt functionele contacten met ouders en of verzorgers;
• De inzet van personele en materiële middelen is doelmatig.

Wat houdt goed onderwijs in ?

• De leerlingenzorg is zodanig georganiseerd dat leerkrachten systematisch de ontwikkeling van hun leerlingen volgen en zorgen voor specifieke begeleiding bij geconstateerde problemen;
• De school houdt rekening met individuele verschillen t.a.v instructie en verwerking van de leerstof;
• Het didactisch handelen van de leerkrachten is effectief;
• De school realiseert voor ieder kind zo optimaal mogelijke leeropbrengsten;
• Het leerstofaanbod is maatschappelijk relevant, eigentijds en onderwijskundig verantwoord.

Wat betekent een goed pedagogisch klimaat ?

• De leerlingen en de leerkrachten voelen zich veilig op school;
• De leerlingen en leerkrachten tonen in de omgang respectvol gedrag;
• De school besteedt ruime aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Identiteit
Hoe wordt rekening gehouden met de levensbeschouwelijke identiteit? Op De Wegwijzer wordt iedereen welkom geheten; de school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid, mits zij de identiteit van de school onderschrijven.

De Wegwijzer houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.

Centraal uitgangspunt van Basisschool De Wegwijzer is de ander te waarderen, zoals hij is.

De volgende kernwaarden spelen een wezenlijke rol:
a) Iedereen is welkom;
b) Discriminatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan;
c) Mensen verschillen van elkaar, maar zijn wel gelijkwaardig;
d) De ander wordt gewaardeerd, zoals hij is;
e) Op basisschool De Wegwijzer is het belangrijk dat verschillen tussen mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd;
f) Er is wederzijds respect voor de levensbeschouwing van de kinderen, ouders en leerkrachten.

De Wegwijzer laat zich inspireren door een veelheid aan religies en levensbeschouwingen.
Het is met name de diversiteit aan opvattingen, als gevolg van mensen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden, waardoor de Wegwijzer zich laat inspireren.
We kunnen hierbij denken aan: tradities, verhalen, rituelen, waarden en normen vanuit de verschillende religies.

De Wegwijzer maakt het mogelijk dat leerkrachten en overige functionarissen meerdere religies / levensbeschouwingen vertegenwoordigen.

Op De Wegwijzer is het belangrijk, dat leerkrachten vanuit verschillende religies kunnen worden benoemd aan de school.
Op De Wegwijzer is het mogelijk dat zij hun religie of levensovertuiging uitdragen.
Dit houdt in dat zij vanuit hun eigen levensovertuiging met de kinderen in gesprek gaan, maar daarbij wel de kinderen op objectieve en neutrale wijze informatie geven.

Op De Wegwijzer vindt de besluitvorming op democratische wijze plaats.
Er wordt gestreefd naar zogenaamde gedeelde visie. Elke inbreng is wezenlijk en wordt gehoord.

Op De Wegwijzer wordt in alle groepen feesten gevierd die verband houden met concrete en bestaande religies en andere levensbeschouwingen en voor iedereen zijn bedoeld.
De volgende vieringen / ontmoetingsmomenten zullen jaarlijks een belangrijke rol spelen op De Wegwijzer.
De werkgroep bestaande uit een afvaardiging van het team en ouderraadleden bepaalt op welke wijze nadere invulling wordt gegeven aan de verschillende feesten.

Het sinterklaasfeest
In alle groepen vieren we het Sinterklaasfeest met iets lekkers erbij. In de bovenbouw worden surprises gemaakt.

Het kerstfeest
In alle groepen wordt aandacht besteed aan het kerstverhaal.
In de aula’s wordt een kerststal ingericht.
Op de donderdagavond voor de kerstvakantie eten we gezamenlijk een kerstdiner.

Carnaval
De kinderen mogen verkleed naar school.
De kinderen krijgen de gelegenheid om een rondgang te maken door de school op carnavalsmuziek.

Paasfeest
Onderbouw en bovenbouw organiseren op de woensdag of donderdag voorafgaande aan Goede Vrijdag een paasfeest.

Suikerfeest
De afsluiting van de Ramadan is voor de islamitische kinderen een belangrijk moment waar we met z’n allen aandacht aan willen besteden.
De dag na of voor het officiële suikerfeest wordt in alle groepen aandacht besteed aan de achtergrond van het feest.