MedezeggenschapsRaad

Ook de Wegwijzer heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat deels uit leerkrachten, en deels uit ouders.

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. Bij de Wegwijzer is het schoolbestuur de stichting Panta Rhei.

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Een afvaarding van de MR neemt deel aan de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van de Stichting Panta Rhei. De werkzaamheden van de GMR zijn gelijk aan die van de MR, met dat verschil dat de MR zaken behandelt die de eigen school aangaan, en de GMR de zaken die spelen bij alle scholen die zijn aangesloten bij Stichting Panta Rhei.

De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt zoals gezegd, bij het schoolbestuur en de schooldirectie. Omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet de schooldirectie overleggen met de MR. Daarom vergaderen wij ongeveer eens in de zes weken. Onze vergaderingen gaan over zaken als de besteding van geld, de wijze waarop ouders meehelpen op school, voorgesteld personeelsbeleid, identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid, in feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.

Patrick Hoogweg: Voorzitter en leerkracht groep 8

Femke Vlietstra: leerkracht groep 7

Maud van der Hulst: leerkracht groep 6

Virgil Ansems: Oudergeleding (vader van Ivessa gr 7).

GMR: Wisselende samenstelling

Wilt u meer informatie of heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u ons aanspreken op de beide schoolpleinen of per mail op: